Naar fotopagina 'Koppen'


Agenda
Over De Gebroken Spiegel
Over Jeugdtheater Scherven
Palmares
Contact
Over Scherven

Klik om te vergroten Jeugdtheater Scherven werd in de schoot van De Gebroken Spiegel opgericht in 1994. De vereniging telt een vijftigtal leden.
Bestuur
Ingeborg Destoop en Ine Vanantwerpen voorzitters
Jasper Vroman ondervoorzitter
Sara Bruggeman penningmeester
Griet Demyttenaere bestuurslid
Sofie Claerhout bestuurslid
Lukas Stock bestuurslid
Evelyne Huysentruyt bestuurslid
Matthias Depaetere bestuurslid
Eva Ghysels bestuurslid
Alieke Vroman bestuurslid
Leden
Jeugdtheater Scherven werkt met jongeren tussen 10 en 25 jaar. Instappen kan in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. We streven naar een verantwoorde omkadering en groeikansen voor onze leden. Daarom kunnen we op dit ogenblik geen nieuwe leden meer opnemen tot eind 2024.
Statuut
Jeugdtheater Scherven is een feitelijke vereniging die gesubsidieerd wordt door de Stad Kortrijk. Jeugdtheater Scherven is aangesloten bij OpenDoek vzw.
Verzekering
De personen die een OpenDoek-lidkaart ontvangen hebben zijn verzekerd via OpenDoek (meer info op www.opendoek-vzw.be onder de rubriek OndersteuningEnInfo - verzekering). De geldigheidsperiode is vermeld op de lidkaart. Wie geen lidkaart ontving en meent een te moeten ontvangen, neemt contact op met het bestuur.
Privacyverklaring
Wat is het doel van deze verklaring
In deze privacyverklaring willen wij vanuit Jeugdtheater Scherven op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens, hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.
Waarop is de verklaring van toepassing
Deze verklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die we verwerken naar aanleiding van uw lidmaatschap en uw deelname aan onze activiteiten.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Jeugdtheater Scherven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van: Jeugdtheater Scherven, Bellegemsestraat 10, 8510 Bellegem / privacy@scherven.be / Data Protection Officer: Vanantwerpen Ine
Welke principes hanteren we bij verwerking van persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdtheater Scherven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Over welke persoonsgegevens gaat het
Jeugdtheater Scherven verwerkt van u de volgende categorieën persoonsgegevens:
- Informatie ter identificatie: hiermee kunnen wij u identificeren door o.a. uw naam, voornaam, taalvoorkeur, …
- Contactinformatie: deze gegevens zijn nodig om u onze activiteiten aan te bieden of voor elk ander proces waarbij we u moeten contacteren o.a. uw telefoonnummer, adres, e-mailadres, …
- Gevoelige informatie: hiertoe behoort alle informatie over gezondheid, gerechtelijke informatie, … Deze zal enkel verzameld worden voor specifieke doeleinden (bv. een toneelweekend) en om deze te verwerken zal altijd om uw expliciete toestemming gevraagd worden
Voor gericht beeldmateriaal zullen we om uw toestemming verzoeken om:
- foto- en beeldmateriaal van u te mogen nemen;
- foto- en beeldmateriaal van u te mogen bekendmaken.
Voor welke doeleinden en rechtsgronden verwerken we uw persoonsgegevens
Jeugdtheater Scherven verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent (of wil worden) van de vereniging en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.
Jeugdtheater Scherven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Activeren en beheren van uw lidmaatschap bij Jeugdtheater Scherven.
- Activeren van uw lidmaatschap bij OpenDoek vzw (https://www.opendoek.be/).
- Activeren van een gepersonaliseerde groepsverzekering via OpenDoek vzw.
- Plannen, organiseren en coördineren van repetities en toneelvoorstellingen.
- Verzenden van e-mails (bv. nieuwsbrieven) of papieren uitnodigingen in verband met geplande activiteiten, nieuwe initiatieven of wijzigingen van onze diensten en producten.
- om subsidiëring van de overheid te bekomen.
Gevoelige gegevens en gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt indien de doelstelling dit vereist. Hierbij geven we aandacht aan de relevantie en de juistheid van gegevens.
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
Jeugdtheater Scherven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
In deze periode wordt er met de grootste zorgvuldigheid omgegaan met de persoonsgegevens.
Indien u in de toekomst geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u uw gegevens uit ons systeem laten schrappen door een e-mail te zenden naar privacy@scherven.be
Hoe beveiligen we uw gegevens
Jeugdtheater Scherven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat of stuur een e-mail naar privacy@scherven.be
Verstrekking van uw gegevens aan derden
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij op onze beurt verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (vb. met Opendoek vzw in verband met lidmaatschap en gepersonaliseerde groepsverzekering; of met onze internetprovider antagonist.nl (https://antagonist.nl) in verband met onze website en gegevensdatabase). Wij sluiten een bewerkersovereenkomst af met deze externe partners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jeugdtheater Scherven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking
U heeft recht op inzage, op correctie van uw gegevens (welke wij van u ontvangen) en recht om gegevens te laten verwijderen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers indien dit de wettelijke verplichting die onze dienst heeft t.a.v. de subsidiërende overheid niet in het gedrang brengt.
Als u toestemming hebt gegeven in verband met foto-en beeldmateriaal kan u die toestemming te allen tijde intrekken.
Wat bij klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het volgende email-adres: privacy@scherven.be.
U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
Wijzigingen Privacyverklaring
Indien Jeugdtheater Scherven een wijziging aanbrengt in de privacyverklaring dan zal deze aangekondigd worden op de website en in de eerstvolgende nieuwsbrief volgend op de wijziging.

De Gebroken Spiegel en Scherven - Bellegem